اوراق دولتی که با نرخ های بهره موثر حدود ۲۵ تا ۲۷درصدی منتشر می شد و نرخ بهره اسمی سالانه...

ادامه خبر