گروه سیاسی - محسن رضایی برای انتخابات ریاست جمهوری ، رنگ آبی فیروزه ای را برگزیده است.