رئیس جمهور ایران ، در اقدامی که در تاریخ دموکراسی بی سابقه است ، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری را با خود به ستاد انتخابات کشور برد تا برای کاندیداتوری ثبت نام کند!

احمدی نژاد ، نه تنها مشایی را با خود به ستاد انتخابات در وزارت کشور برد ، بلکه سخنان تبلیغاتی قابل توجهی نیز برای او در محل ستاد انتخابات مطرح کرد تا برای هزارمین بار ثابت کند که به چیزی به نام قانون ، اساساً ارزش و احترامی قائل نیست.البته این تخلف که شگفتی حاضران در محل را به همراه داشت ، از چشم خبرنگاران دور نماند و از او پرسیدند که آیا احساس نمی کند که الآن در حال تخلف است؟ و احمدی نژاد هم در پاسخ با خنده ای گفت: نه ؛ من امروز در مرخصی هستم!این در حالی است که هر کسی با هر بهره هوشی می فهمد که رئیس جمهور ، چه در مرخصی باشد و چه در دفتر کارش ، "رئیس جمهور" است و مرخصی ، صرفاً یک مقوله اداری و نه هویتی است.

اینجا میتینگ انتخاباتی نیست، ستاد انتخابات کشور است و نفر سمت چپ ، نه رئیس ستاد انتخاباتی کاندیدای مورد نظر ، که رئیس جمهور ایران است!

تا پیش از این ، رؤسای جمهور وقت ، برغم آن که هر کدامشان کاندیدای مطلوب خود را داشتند ، ولی می کوشیدند قواعد و مقررات را رعایت کنند و حتی طوری سخن نگویند که شائبه حمایت از یک فرد خاص به وجود بیاید. آیا آنها عقل شان نرسیده بود که در ایام تبلیغات ، به اصطلاح مرخصی بگیرند و برای کاندیدای خود تبلیغ کنند؟! قطعاً اگر این "کلاه شرعی مضحک" روا بود ، آنها هم عقل شان به این می رسید ولی آنان این نکته را می دانستند که در عین حال مجری انتخابات نیز هستند ؛ موضوعی که احمدی نژاد درباره آن ، تغافل و تجاهل می کند ، گو این که او ، نه رئیس جمهور همه ملت و مجری انتخابات که رئیس ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداهاست. او شأن ریاست جمهوری را در این حد فروکاسته است.احمدی نژاد در سخنان تبلیغاتی اش برای مشایی ، از نذر 14 هزار صلوات و سه روز روزه اش نیز برای مشایی خبر می دهد ، از نقاط قوتش می گوید و تصریح می کند که مشایی یعنی احمدی نژاد و احمدی نژاد یعنی مشایی و در عین حال ، دست او را می گیرد و بالا می برد.جالب اینجاست که عکس و خبر این «شوی تبلیغاتی» در سایت رسمی ریاست جمهوری نیز منتشر می شود تا مشخص شود که حتی مسوولان سایت ریاست جمهوری هم این نکته بدیهی و ساده را می فهمند که رئیس جمهور در مرخصی هم رئیس جمهور است.


عکس منتشره در سایت رسمی ریاست جمهوری

سایت ریاست جمهوری

اقدام روز شنبه احمدی نژاد در ستاد انتخابات کشور ، فقط تبلیغات غیرقانونی یک رئیس جمهور برای یک کاندیدا نبود ، بلکه پیامی از سوی احمدی نژاد بود مبنی بر این که حاضر است برای مشایی ، هر تخلفی را مرتکب شود کما این که در روز روشن ، تخلفی چنان آشکار و شگفت انگیز را بی هیچ التفاتی به قانون مرتکب شد. احمدی نژاد که 8 سال با هیچ کدام از تخلفاتش هیچ برخوردی نشد ،بر این باور است که این بار هم برای این تخلف و تخلفات بعدی اش ، هیچ تاوانی پس نخواهد داد. او نه بازدارندگی درونی دارد و نه تا کنون بازدارنده های بیرونی درباره او کاری کرده اند ؛ پس احتمال هر رفتاری از رئیس جمهور می رود ، هر چند که او ، دوبار به قرآن کریم سوگند خورده که نگاهبان قانون باشد و چه باک که سوگند هم بشکند که آن هم راه دارد: او که از نذر روزه برای مشایی می گوید ، سه روز روزه هم برای کفاره سوگندشکنی می گیرد که این سه روز گرسنگی کشیدن ، می ارزد به بقای در قدرت برای سال های متمادی آتی! هر چند که اگر او بخواهد برای همه قانون شکنی هایش که برخلاف سوگندش بوده روزه بگیرد ، باید تا آخر عمر روزه باشد و ای بسا الباقی روزه ها نیز بر ذمه پسر بزرگترش بیفتد.

رئیس جمهور قانونمندم آرزوست... !