هیچ گونه تغییری در سیاست های بانک عامل بخش مسکن برای دریافت اقساط تسهیلات گیرندگان مسکن مهر ایجاد نشده و تسهیلات گیرندگان متعهد ...

ادامه خبر