انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور جدید ایران عدم اجماع بین کاخ سفید و کنگره بر سر تصویب و اعمال تحریم های جدید را موجب شده است. پس از آنکه هفته گذشته 131 عضو کنگره آمریکا توصیه نامه ای را امضا...