رودخـــانــه سبــــز! + تصـاویـر


این رودخانه رنگی در پارك "گلد استیریم" كانادا جریان دارد. آب این رودخانه در ٢٩ دسامبر ٢٠١٠ به رنگ سبز نئونی تغییر رنگ داد. مردم نمیتوانستند آن چه كه با چشم...