با این ترفند، مردم نه تنها سرعت خود را کاهش می دهند بلکه سعی می کنند در چاله هایی که دیده می شه نیوفتند

http://www.musicbaran53.com/forum/attachment.php?attachmentid=3867&d=1303662207


این...