اگرچه بازار خودرو کشور روزهای آرامی را پشت سر میگذارد و قیمت ها در آن مانند سایر بازارها نوسان چندانی ندارد، اما کارشناسان معتقدند این «آرامش» از نوع «قبل از توفان» است و بعید به نظر میرسد دوام...