اگر دوست دارید وقتی روی MyComputer دوبار کلیک میکنید بجای MyComputer برنامه دیگری باز شود ابتدا به کلید زیر بروید :

HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D

حال روی SHELL...