مترجم: مریم رضایی

تصور کنید مدیرعامل شرکت تقریبا تازه تاسیسی هستید که در هنگام رکود اقتصادی بد راهکاری با استفاده از تکنولوژی ارائه می دهید. تا قبل از آن، نتایج خوبی در شرکت به دست آورده بودید؛...