بعضي خواننده ها فقط با يك كارشان جاودانه ميشوند و با همان يك اثر مي توانند نسل هاي مختلف را درگير كنند.ترانه «ماهیگیر» مازيار نمونه خوبي براي اينجور قطعه هاست و در اهميت آن همين بس كه حسين زمان ـ كه...