دیالوگــ حامد بهداد در فیلم نارنجی پوش:
"نریز آقا,!! آقا آشغال نریز,!! رو چمن آشغال نریز,!!من بیام تو سفرتون ب ... خوبه؟؟"http://up.downallfa.com/images/lhvcrpbr4r0eldxzgu20.jpg