غار علی صدر و قله دماوند در فهرست مکانهای طبیعی ایران قرار داشتند که در فهرست جهانی جای نگرفتند. برای انتخاب عجایب هفتگانه طبیعت حدود 300 مکان از جاذبه های طبیعی سراسر دنیا توسط مردم پیشنهاد شده اند...