هنوز در این روزهای پاییزی که هوا کمی گرم است در کنار چاشنی پیاده روی به همراه عکاس، باعث شد تا به محض ورود به خودرو، کولرهای مجزای سرنشینان عقب را روشن کنم. کابین به سرعت خنک شد. فضای بسیار مناسب عقب...