پادگان آموزش زنان فدائی سوریه موسوم به "نیروهای دفاع ملی" که برای نخستین بار در شهر حمص تشکیل شده است زنان داوطلب از سنین ۱۸ تا ۵۰ سال را آموزش می دهد. "عبیر رمضان" یکی از زنان داوطلب در این پادگان...