پشت چراغ قرمز توقف كرده بوديم، يك بي ام و330iكانور تبل نيز در كنار ما توقف كرد. نگاهي به اتومبيل ما انداخت ، مثل اينكه تا به حال دماغ خيلي از اتومبيل ها را بعد از چراغ قرمز به خاك مليده بود.شمارش...