اجتماعی - یک زن جهانگرد برای اینکه پول بلیط را پرداخت نکند از دیوار قلعه بالا رفت.


http://up.downallfa.com/images/1o0q3yyysawr0f32maze.jpg


یک زن جهانگرد در چین برای اینکه پول بلیط بازدید...