دیگر گذشت از آن زمانی که تنها پیکان و پراید و پژو زینت بخش خیابان های ایران بودند. خیلی وقت است که لوکس سواری تفریح جوانان مفرح کشور شده است. لوکس هایی که تکلیف خیلی هایشان بعد از گرانی دلار مشخص...