مروری کامل بر بزرگترین مجتمع تجاری ایران ، خلیج فارس شیراز. معرفی بازارهای مجموعه

ساخت مرکز تجاری خلیج فارس شیراز به عنوان ششمین مرکز خرید بزرگ دنیا و اولین در خاورمیانه مراحل پایانی خود را طی می...