برای خیلی ها حکم سرگرمی را پیدا کرده است.

از زمانی که بساط پلاک های لیزری برچیده شد و پلاک ملی روی سپر همه اتومبیل ها جا خوش کرد، دانستن اینکه کدام پلاک به کدام شهر تعلق دارد، حس کنجکاوی خیلی ها...