با توجه به افزایش قیمت انواع آجیل و نزدیکی ایام نوروز فروشندگان این محصول با کم استقبالی مردم مواجه شده اند.

http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1391/12/12/150168_567.jpg

...