برای این کار در ویندوز ایکس پی این آدرس را دنبال میکنیم
Control panel >> Date, Time, Language, and Regional Options >> Regional and Language Options
در پنجره باز شده بوتون Customize را فشار میدهیم...