در سال 2005 کارشناسان و متخصصان فورد بر آن آمدند تا خودرویی را جهت کار در مزارع وارد بازار کنند که حکم آچار فرانسه را اجرا کند و از پس همه کارهای سخت برآید وماحصل 5 سال فعالیت متخصصان خودروی پیکاپی...