هر فرد ذکور در صورتی که یگانه فرزند بالای 18 سال پدر نیازمند مراقبت باشد، میتواند در صورت تایید شورای پزشکی از انجام خدمت سربازی معاف شود.

سردار سیدحمید صدرالسادات رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا...