آخرین عکس از دو بازیگر جاودانه ی طناز جهان قیل از مرگشان ...

http://666kb.com/i/bn46f43b67ochxonc.jpg