شرايط پيش فروش قطعي ويژه تيرماه از روز شنبه مورخ 29 تير ماه برقرار مي باشد.http://up.downallfa.com/images/ka9yq4ux43c0jb906ivc.png

http://up.downallfa.com/images/ij1i5qejkanx65afn0um.png...