اگرچه رشد کمي خودروهای داخلی، از روند خوبی برخوردار است، اما پیشرفت کیفی آنها سرعتی بسیار اندک داشته و به هیچ وجه تناسبی با تیراژ تولیدشان ندارد.

...