علی رضایی: در یکی، دو سال گذشته شاهد نوسانات سنگین و تلخ ارز در کشور بوده ایم. دلار که اصلی ترین ارز خارجی در کشور محسوب می شود و در چند سال گذشته در بازار آزاد با قیمت هایی کمتر از ۱۱۰۰تومان خرید و...