خب برای اینکه مطمئن شیم که اودینگی که در فلش گذاشتیم کار میکنه یا نه
بعد از اینکه فلش تمام شد و لودینگ رو گذاشتیم به این صورت عمل میکنیم :
در خود برنامه فلش بعد از اتمام فلش کلیدهای Ctrl+Enter رو...