چند هفته از سال جدید می گذرد و به نظر می رسد که بازارها شباهت کمی با بازار خونین سال ۲۰۲۲...

ادامه خبر