شاید اگر ورود خودروهای آمریکایی به ایران آزاد می شد، بیشترین فروش در بازار خاورمیانه به ایران تعلق می گرفت. اما متأسفانه به جز تعداد انگشت شماری از این خودروها، هنوز خودروهای آمریکایی اجازه دریافت...