یک کارشناس ارشد انرژی گفت: در حال حاضر ذخایر نفتی هند و چین لب به لب شده است و همین ذخیره سازی سنگین موجب شد قیمت نفت را که ...

ادامه خبر