کشورهای نوظهوری مانند امارات متحده عربی که برای هویت سازی به رویکرد غربی چنگ انداخته اند همچنان سرگردان و بی هویت باقی خواهند ماند. یک روز به فکر جعل هویت می افتند و بادگیر ایرانی را به نام خود می...