بیش از 20 هزار عکس از 130 کشور مختلف در رقابت عکاسی بین المللی نشنال جغرافی 2011 شرکت کردند. این عکس با اثر حرکت افقی در ذخیره طبیعی "ماسای مارا" در کنیا و بدون تمام جنبه های زائد از یک گربه سان بزرگ...