کنگره آمریکا از دیروز طرح صادرات تحريم های جدید نفتی علیه ايران را مورد بررسی قرار داده و رای گیری در این خصوص به امروز موکول شده است. هدف اين طرح کاهش مجدد صادرات نفت ايران به ميزان يک ميليون بشکه...