اسامی و آدرس ۲۱ جایگاه عرضه بنزین یورو۴ در شهر تهران منتشر شد.

از ساعت 7 بعدازظهر روز چهارشنبه (بیست و نهم خرداد) عرضه بنزین یورو4 به صورت محدود در برخی جایگاه های منتخب عرضه بنزین شهر تهران آغاز...