آغاز مسابقه طراحی لوس آنجلس بهانه به دست طراحان مرسدس داد تا به سراغ گوشه گیر ترین عضو خانواده این شرکت که از سال 1979 در خط تولید قرار دارد و همچنان با چهره مشابه آن روزها تولید می شود؛ بروند. ایده...