به مناسبت هفته ثبت احوال، موزه ای از اسناد تاریخی موجود در اداره کل ثبت احوال استان اصفهان برگزار شد. در این موزه تصویر سجلی آیت الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز به نمایش درآمد.


...