بی توجهی به اصول رانندگی، برخورد شدید دو دستگاه کامیون و مرگ یکی از رانندگان را در جاده ورامین رقم زد.

در پی تماس رانندگان خودروهای عبوری با سامانه 125مبنی بر برخورد شدید دو خودروی سنگین با...