کامپیوترهای شخصی که سال های سال به عنوان کاربردی ترین ابزار تکنولوژی در دنیا مورد استفاده قرار گرفته اند، حالا به تدریج در حال بازنشستگی هستند.

در واقع ورود موج جدید دستگاه های دیجیتال شخصی...