گروه مسکن – مهدیس فرقانی : علاوه بر درصدهای توافقی همچون 50-50 یا 40-60، که بیشترین درصدهای کاربردی در بازار مشارکت در ساخت مسکن هستند، درصد دیگری در بازار ساخت وساز به صورت 70-30 نیز از سوی متقاضیان...