همواره موانع بسیار مهمی بر سر راه پذیرش و اقتباس محصول جدید وجود دارد؛ اما فناوری راندن ماشین بدون کمک راننده که در مسیر پیشرفت قرار دارد، می تواند رانندگی در مسیرهای طولانی را تغییر دهد.
...