سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: طبق قانون دولت در سال جاری و طبق بودجه بیشتر از ۳۰ هزار تومان یارانه نمی تواند به مردم پرداخت کند، ولی مجلس درپی اعطای مجوز خاص به دولت است تا یارانه از سطح فعلی کمتر...