گوساله موسوم به wildebeest calf در افریقای جنوبی زندگی می کند و اغلب طعمه شیر و ... می شود اما این بار در یکی از صحنه های نادر گرفته شده توسط عکاس معروف، رودی هولشاف، اسیر مار غول پیکر پیتون...