عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به تصویب ۴۹ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی در سال جاری از افزایش قیمت بنزین، نفت گاز و گاز CNG در سال جاری خبر داد.

به گزارش فارس، ایرج ندیمی در مورد تصمیمات...