تصاویر جدید از برخورد با بدحجابان در تهران
http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/2/28/157631_708.jpg
http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/2/28/157632_779.jpg...