مشکلات مردم - حمید احمدی یکی ازخوانندگان نوشته بود:«یکی از مشکلات جوانان مهریه است لطفا در مورد مهریه بیشتر بنویسید. متاسفانه از نظر فرهنگ جامعه مهریه شکل بدی به خود گرفته است.اطفا در مورد تعدیل...