بازگشت کورسای دوست داشتنی؛ این شعار پروژه ناموفقی بود که «شرکت راه و پل دیانا» مانند بسیاری دیگر واردکننده ها، از پسش برنیامد. حداقل تا این لحظه که چنین بوده است. با گذشت چند ماه از انتشار وعده حضور...