خسته شدیم از بس که هر هفته می گوییم این چینی آمد، آن چینی آمد. این اواخر دیگر داشتیم افسردگی می گرفتیم. راستش مدل های 2013 و 2014 مرسدس بنز و ب ام و و پورشه هم آنقدر که از دسترس دور است انگار برای...