ویلزاندمور در جدیدترین محصولش، براى سراغ آوانتادور رفته و آن را تیون كرده است.

شرکت آلمانى ویلزاندمور یكى از مهمترین تیونرهاى جهان است كه سالانه توسط این شركت تعداد زیادى از انواع خودرو تقویت و...